Naše společnost spolupracuje s projekční kanceláří PROZI PROJEKT

Veškeré typové domy jsou zpracovány výše uvedenou projekční kanceláří. Pro více informací k projektové dokumentaci kontaktujte projektanta na tel : 777 163 465

Součást projektové dokumentace pro stavební řízení

 • posudek o stanovení radonového indexu - 3 500,- Kč
 • průkaz energetické náročnosti budovy - 4 000,- Kč
 • situace osazení a napojení na inženýrské sítě - 13 500,- Kč
 • řešení dešťové vody / vsakem nebo nádrží / - 3 000,- Kč
 • výškopisné a polohopisné zaměření pozemku - 5 400,- Kč
 • hydrogeologický průzkum - 6 500,- Kč

Projektová dokumetace pro stavební řízení je standardně dodávána v pěti vyhotovení a je součástí ceny domu.

Projektová dokumentace se hradí při podpisu smlouvy o smlouvě budoucí a částka za typový projekt 30 000,- Kč je odečtena z poslední fakturované částky při dokončení díla. 

Jsme schopni vám vyřídit stavební povolení. Cena je stanovena individuálně podle počtu vyjádření potřebných k stavebnímu řízení cca 10 000,- Kč až 15 000,- Kč

Podklady pro zpracování projektové dokumentace 

 • požadavky objednatele
 • snímek z katastrální mapy
 • územní rozhodnutí / pokud bylo vydáno /
 • podmínky výstavby /pokud není územní rozhodnutí /
 • výškopisné a polohopisné zaměření 
 • hydrogeologicý průzkum